Help ons werk te blijven maken van het Evangelie!

Wij zijn dankbaar dat vorige generaties ons de boodschap van Jezus Christus, het Evangelie, hebben doorgegeven. Wij geloven dat het Evangelie ons veel te zeggen heeft en ons leven verrijkt. Wij willen het Evangelie doorvertellen en met elkaar zoeken, leven en geloven. Vind jij het ook waardevol waar we voor staan? Wil je ons financieel steunen? Je gift is van harte welkom.

Geef direct!
Direct eenmalig geven via Ideal in onze externe webwinkel:
Ik geef 10 euro
Ik geef 20 euro
Ik geef 50 euro
Ik geef 100 euro

Collectebonnen
Nooit meer met te weinig kleingeld op zak voor de collecte? Help jezelf en ons door collectebonnen van €1,50, €1 en €0,50 bij ons te bestellen in de webwinkel. Bovendien komt je gift in aanmerking voor belastingaftrek. Zo kun je meer geven door minder belasting te betalen!

Kompas
Ook voor de betaling van het abonnement op ons kerkblad Kompas kun je terecht in onze webwinkel. Per heel jaar kost dat abonnement €18.

Protestantse Gemeente Waalwijk
De Protestantse Gemeente Waalwijk is er voor jou!

Wij vormen de Protestantse Gemeente Waalwijk. In onze geloofsgemeenschap komen mensen samen om God te eren en om zich in te zetten voor een rechtvaardige samenleving. Wij proberen een gemeente te zijn die aantrekkelijk en levendig is. Die ruimte wil bieden aan een verscheidenheid in het beleven van het geloof en waar leden zich betrokken voelen bij de kerk.
De dienst van Jezus Christus inspireert ons, zijn Geest bemoedigt ons om geloof, hoop en liefde uit te stralen.

De Protestantse Gemeente Waalwijk is ontstaan uit twee wijkgemeenten: De Kerk aan de Haven en de Ambrosiuskerk. Op 29 januari 2017 is het samengaan gevierd.

Je gift helpt
De Protestantse Gemeente Waalwijk kan jouw financiële ondersteuning goed gebruiken om een levendige en aantrekkelijke gemeente te blijven. Vele vrijwilligers zetten zich in voor de vieringen, het omzien naar elkaar en het werk in de samenleving. Daarnaast zetten we beroepskrachten in om met ons de plannen uit te voeren. Ook willen we onze gebouwen bij de tijd houden en onderhouden om elkaar in te ontmoeten. Met jouw gift maak je dit mede mogelijk!

Geef
Er zijn verschillende vormen om bij te dragen aan de instandhouding van de kerk (je plaatselijke gemeente, de Protestantse Gemeente Waalwijk). Je kunt natuurlijk gewoon een eenmalige overschrijving doen en daarmee de kerk steunen. Wil je echter structureel bijdragen aan onze gemeente, dan kan dat door een periodieke overschrijving, die je zelf bij de bank opstart en stopt. Je kunt ook aan de kerk vragen of de kerk periodiek (eens per maand, eens per kwartaal, eens per jaar) een bedrag bij je afschrijft. Voor deze laatste variant hebben we een machtiging van je nodig, waarmee we van jouw bankrekening kunnen afschrijven.

Als je fiscaal voordeel wilt van jouw bijdrage aan de kerk (een ANBI instelling), heb je bewijs nodig dat je betaald hebt . Collectebonnen kopen is een methode, dat heeft enerzijds als voordeel dat je niet op zondag morgen op zoek moet naar passend collectegeld en anderzijds dat jouw bijdrage vastligt en daarmee fiscaal aftrekbaar wordt. Met de overschrijvingen die je zelf doet of de machtiging die je ons geeft kun je, indien de fiscus daarom vraagt, aantonen dat het om een bedrag gaat wat aftrekbaar van jouw belastbaar inkomen is..
Gewone giften zijn beperkt aftrekbaar in de inkomstenbelasting, namelijk slechts voor zover ze meer bedragen dan 1% van het inkomen (drempel) en maximaal tot 10% van het inkomen(plafond).
Gewone, eenmalige giften aan de kerk zijn weliswaar aftrekbaar maar fiscaal onvoordeliger dan periodieke giften

Periodieke giften is   een variant waarbij je het volledig geschonken bedrag kunt aftrekken bij uw belastingaangifte. Dat kan door een periodieke schenking te doen. Daarvoor moet je het formulier  downloaden bij de belastingdienst. Op het formulier geef je aan dat je minstens 5 jaar (langer mag ook) een vast bedrag aan de kerk schenkt. Het volledige bedrag wordt dan aftrekbaar.
Om nog maximaal te kunnen profiteren van de fiscale aftrekbaarheid verdient het aanbeveling nu een periodieke gift te laten ingaan want het Belastingplan 2019 bevat één maatregel die van groot belang is voor Anbi instellingen en hun donateurs: vanaf 2020 zal een gift aan een Anbi instelling niet meer aftrekbaar zijn tegen het dan geldende toptarief van 50,75%.

Het fiscale voordeel van de periodieke gift neemt dus fors af. Deze maatregel raakt alle bijdragers die in het hoogste inkomstenbelasting tarief vallen. Voor bijdragers die in het lagere tarief vallen verandert er niets, de gift was en blijft bij hen immers aftrekbaar tegen dat lagere tarief

De onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van het toptarief en het aftrektarief weer:

Jaar Toptarief IB Aftrektarief Periodieke gift van €100 kost dus
2018 51,95 % 51,95 % €48,05
2019 51,75 % 51,75 % €48,25
2020 50,5 % 46 €54
2021 49,5 % 43 €57
2022 40 €60
2023 37,05 €62,95

Het formulier is te downloaden via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/overeenkomst_periodieke_giften
Nadat je hebt ingevuld stuur je het formulier aan het college van kerkrentmeesters. Die vullen e.e.a. aan en tekenen ook het formulier, waarna je 1 exemplaar terug krijgt voor jouw administratie.

Op de site van de belastingdienst kun je verder ook een toelichting lezen op de aftrekbaarheid van giften. Als je nog vragen hebt kun je die altijd stellen aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters.

Contact
Voor meer informatie over het geven aan de Protestantse Gemeente Waalwijk, en de verschillende vormen waarin dat kan (giften, schenkingen, collectebonnen, legaten) kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters, p/a kerkrentmeesters@pgwaalwijk.nl