DE MAGIËRS WAREN VERMOEDELIJK ZOROASTRISCHE PRIESTERS

Hoe meer zielen………
De wijzen uit het Oosten uit Matteüs 2 spreken tot de verbeelding. Stapels boeken zijn er geschreven over wie zij waren, uit welk land ze afkomstig zouden zijn en op welke datum hun beroemde ster aan het firmament moet zijn verschenen. Belangrijker dan deze wetenswaardigheden is de boodschap, dat God de hele wereld wil betrekken bij de geboorte van zijn Zoon Jezus.

Lezen Matteüs 2 : 1 – 12

‘We hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.’

Matteüs 2 : 2

Uitdijende kring
Matteüs is de evangelist van hoe meer zielen, hoe meer vreugd. God wil de kring zo groot mogelijk trekken en alles en iedereen laten delen in de vreugde van de geboorte van zijn Zoon Jezus. Iedereen erbij! We lezen bij zijn collega-evangelist Lucas, dat God in de hemel reikt naar herders op aarde. Hij sprak mannen aan, die zich onderaan de maatschappelijk ladder bevonden. Zelf vertelt Matteüs hoe het evangelie van Kerst ook mannen op de bovenste sport aantrok: magiërs uit het Oosten. Ik stel hen nader aan u voor.

De magiërs waren vermoedelijk priesters van het Zoroastrisme, een levensovertuiging die na de komst van de islam nu nog wordt aangehangen door minderheden in Iran, Azerbeidjaan, India en in de Koerdische gebieden, zo’n 2,6 miljoen. Daaronder zijn de bekendste de Yesidi’s, de bevolkingsgroep die het onlangs zwaar te verduren kreeg van IS. Volgens de levensovertuiging van de volgelingen van de profeet Zoroaster, 10de eeuw v. Christus, speelt het leven zich ingeklemd af tussen de machten van het goede en het kwade, van het wijze en het vernietigende, van licht en donker. Het Zoroastrisme roept de mensheid op te kiezen voor het goede, het wijze, de weg naar het licht te volgen. De zoroatrische priesters of magiërs uit Matteüs 2 blijken veel aandacht voor de sterrenhemel te hebben. Zij waren dan ook in hun tijd astrologen met een internationale reputatie, hooggewaardeerde natuurwetenschappers. God strekt zich in Matteüs 2 naar het Oosten uit om er voor te zorgen, dat ook aanhangers van deze religie de geboren Jood Jezus een plaats in het centrum van hun geloof zouden geven. Wat Hij ook voor elkaar krijgt:

‘Ze wierpen zich naar voor het kind van Bethlehem om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind aan: goud, wierook en mirre.’

God doet vervolgens via hen een poging de kring met Herodes en de Joodse hogepriesters en Schriftgeleerden uit te breiden. Helaas tevergeefs. Niet getreurd! Schudt gewoon het stof van je voeten! Jezus, eenmaal volwassen, zal de kring van God alleen maar wijder trekken. Hij eet en drinkt met verschoppelingen en zondaars. Hij raakt onreine melaatsen en gehandicapten aan. Jezus roept de doden tot leven. Zijn kruis werkt tot op de dag van vandaag als een magneet, die wereldwijd de mensen van hoog tot laag, ouder en jonger, naar zich toe trekt. Niemand wil God buiten de lichtkring van Jezus Christus houden.
Het zal u niet verbazen na deze berichten over een uitdijende kring rond Jezus, dat het evangelie van Matteüs een evangelie is met een missionaire spits. De evangelist eindigt dan ook in een missionaire geest met de uitzending van de discipelen en de leden van kerk: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen….’ Calvijn was de overtuiging toegedaan dat deze opdracht alleen van toepassing was op de discipelen. Wij weten beter……

Alternatieve media
God gebruikt een scala aan media om mensen te bewegen binnen zijn kring te komen en te geloven in Jezus als de Messias. Bij de herders schakelt Hij een engel in, even later aangevuld met een heel leger van deze boodschappers uit de hemel. De aandacht van de magiërs weet hij te vangen door een ster. Vorig jaar op 23 en 24 oktober werd aan de Rijksuniversiteit van Groningen een wetenschappelijk congres gewijd aan deze ster van Bethlehem. Peter Barthel, hoogleraar astrofysica, nodigde 25 wetenschappers uit Europa en Amerika uit om na te denken of er sprake was van een symbolische ster of een historisch fenomeen. Hun conclusie was, dat er in de tijd rond de geboorte van Jezus inderdaad een bijzonder verschijnsel aan de hemel heeft plaatsgevonden, dat overeenkomsten vertoond met war er in de Bijbel staat. De planeet Jupiter, bijgenaamde de koningsster, speelde in hun model een hoofdrol. Dat deze ster de magiërs de weg wees en op een bepaald moment stil bleef staan, zou heel goed kunnen berusten op een astrologisch fenomeen. Dat God via het medium van een ster de magiërs op het spoor van zijn Zoon zette, behoeft dus niet op voorhand door onze ratio naar het rijk van de fabeltjes te worden verwezen.
We hebben het over media die God inzet. Via de kennis en de overtuiging van buitenlandse gasten wil Hij Herodes en hogepriesters en Schriftgeleerden aanspreken. De Bijbel gaat als het volgende medium open voor nadere openbaring. De profetie van Micha uit het Oude Testament helpt de magiërs verder op weg, maar voor Herodes en de religieuze leiders van Jeruzalem blijft de Bijbel een gesloten boek.
Naast wat wij als geijkte middelen beschouwen om dichter bij God en zijn Zoon uit te komen, zoals daar zijn de preek, de liturgie, de sacramenten, -we vieren zo meteen samen het avondmaal – maakt God blijkbaar ook gebruik van alternatieve media, zoals een engel in de Kerstnacht, geleerdheid uit een oude Perzische religie of een onderdeel uit de schepping zoals een ster. God is altijd groter!

Gods wegen
God gaat blijkbaar zijn ondoorgrondelijk gang om mensen te betrekken bij het heil dat met Jezus Christus naar deze aarde is gekomen. ‘Want zo hoog als de hemel boven de aarde is, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen, ‘ wist de profeet Jesaja. Er zijn meer wegen bij God in gebruik dan de kerkelijke wegen van de bediening van het Woord en de sacramenten om de wereld tot Jezus Christus te gidsen. Buiten ons om, linksom of rechtsom, de geijkte paden of de platgetreden paden, God gaat zijn ongekende gang in het betrekken van mensen bij zijn evangelie. Hij is groter dan onze vaste formules en kerkelijke methoden. God wil iedereen omhelzen, en kan dat op allerlei wijzen doen. Wij zijn geneigd om onze methode te beschermen en haast als goddelijk te conserveren. We weten waar dit absolutisme in het verleden toe geleid heeft: de kruisiging van Jezus Christus. Vrome lieden moesten niets hebben van deze unieke en ongewone superster,
een bizarre nieuwlichter, die niet accordeerde met hun visie. Hij was voor heen een aanstoot en een ergernis. Voor ons is Hij de weg geworden, de waarheid en het leven. Wat die weg, waarheid en leven inhouden? De liefde!

Geef een reactie